Văn phòng đề án 165Văn phòng đề án 165Văn phòng đề án 165

SỰ KIỆN NỔI BẬT

LƯỢT TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Thông báo Kết luận Bộ Chính trị In Email
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                       *                                    Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2014
               Số 157-TB/TW

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài
đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước
-----
      Tại phiên họp ngày 25-4-2014, xem xét Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Chỉ đạo Đề án 165 (Số 182-BC/BTCTW ngày 03-4-2014) về kết quả hoạt động của Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước". Bộ Chính trị đã kết luận như sau:
     
      1- Từ năm 2008 đến nay, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Chỉ đạo Đề án 165 đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng và các cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài triển khai tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; hệ thống các văn bản để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được ban hành kịp thời, bám sát thực tế, đúng với các quy định của pháp luật; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được đi học tập ở nước ngoài tại nhiều quốc gia khác nhau; nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhìn chung phù hợp, thiết thực, đã góp phần nâng cao nhận thức, mở rộng tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tự tin trong giao tiếp đối ngoại; Ban Chỉ đạo Đề án 165 đã tích lũy được kinh nghiệm trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài ...
Tuy nhiên, việc lựa chọn cán bộ cấp vụ và tương đương đi học thạc sĩ, tiến sĩ đạt tỉ lệ còn thấp; chương trình bồi dưỡng ngắn hạn còn nặng về lý thuyết, ít tính thực tiễn, chưa kịp thời cập nhật kiến thức mới; việc lựa chọn cơ sở đào tạo cho một số chương trình chưa được chuẩn bị kỹ, làm hạn chế đến hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng các biệt có những trường hợp chưa gương mẫu chấp hành những quy định chung.

      2- Để thực hiện tốt mục tiêu chiến lược trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, Bộ Chính trị yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương và Ban Chỉ đạo Đề án 165 tiếp tục thực hiện đề án này và lưu ý một số nhiệm vụ sau:
      - Mở rộng loại hình bồi dưỡng trung hạn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trong quy hoạch của các cơ quan trong hệ thống chính trị với thời gian từ 3 tháng đến 1 năm.
      - Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý với quy mô, số lượng phù hợp; song cần đổi mới nội dung, chương trình, phương thức tổ chức gắn với các chức danh lãnh đạo, quản lý cụ thể.
      - Chú ý lựa chọn những cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài để đảm bảo chất lượng bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với việc sử dụng kinh phí đào tạo phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả. Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán Nợibộ ở nước ngoài, cần làm tốt công tác quản lý cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
      - Việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được chuyển giao sang cho các đề án khác do Chính phủ đảm nhiệm. thực hiện; đối với những đối tượng đã được cử đi học và đối tượng đã xét duyệt đủ điều kiện tuyển chọn để cử đi học ở nước ngoài, Ban Chỉ đạo Đề án 165 tiếp tục cấp kinh phí và tạo điều kiện để cán bộ hoàn thành nhiệm vụ học tập đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài.

      3- Chính phủ bảo đảm kịp thời về kinh phí và các điều kiện cần thiết để Ban Chỉ đạo Đề án 165 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

      4- Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị ở nước ta bằng nguồn ngân sách nhà nước, báo cáo Bộ Chính trị vào quý IV-2014.

Nơi nhận:                                                             T/M BỘ CHÍNH TRỊ
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán
sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.                                    Lê Hồng Anh

 
Thông báo dự tuyển học bổng Chính phủ Úc năm 2014 In Email
BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 165                 Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2014
            VĂN PHÒNG 165
                        *
         Số 1722-CV/VP165
V/v nộp hồ sơ dự tuyển thạc sĩ, tiến
              sĩ ở nước ngoài

                   Kính gửi: Học viên dự tuyển thạc sĩ, tiến sĩ của Đề án 165

      Thực hiện kế hoạch đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài năm 2014, Văn phòng 165 hợp tác với chương trình Học bổng Chính phủ Úc (AAS) tiếp nhận các hồ sơ của học viên Đề án 165.

      Đề nghị học viên của Đề án 165 có trình độ IELTS tương đương 4.5 trở lên đọc kỹ thông tin tại trang web http://australiaawardsvietnam.org; các học viên phù hợp liên hệ với Văn phòng 165 để nhận thư giới thiệu và đăng ký dự tuyển học bổng theo hướng dẫn thủ tục của chương trình, thời hạn đến hết ngày 31/3/2014.

      Văn phòng 165 xin thông báo./.

Nơi nhận:                             CHÁNH VĂN PHÒNG
- Như trên;
- Lãnh đạo VP165 (để b/c);
- Lưu VP165, Phòng HTĐTBD.
                                                             
                                              Nguyễn Văn Du

 
Thông báo về việc học viên về nước sau khi kết thúc khóa học In Email
  BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG               ĐẢNG CỘNG SẢN VIÊT NAM
      BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 165                 Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014
             VĂN PHÒNG 165
                         *
          Số 1691 - TB/VP165
       V/v học viên về nước sau khi
                kết thúc khóa học
                        Kính gửi:   Học viên học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài

 

        Thực hiện Quy chế quản lý cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài thuộc Đề án 165, để tăng cường công tác quản lý học viên về nước sau khi kết thúc khóa học, Văn phòng 165 đề nghị tất cả các học viên đang học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài thực hiện đúng những quy định sau:
        - Trong vòng từ 15 ngày  - 01 tháng trước khi kết thúc khóa học theo Quyết định, học viên phải đăng ký với Văn phòng 165 để đặt vé máy bay chiều về.
        - Thời gian về nước được xác định muộn nhất là 10 ngày theo thời gian của quyết định cử đi học, không tính thời gian chờ nhận kết quả học tập hay nhận bằng tốt nghiệp.
        - Đối với những trường hợp chưa thể về nước theo quy định, học viên cần báo cáo về Đề án 01 tháng trước ngày kết thúc của quyết định kèm theo các giấy tờ xác nhận có liên quan. Những trường hợp không gửi đơn đề nghị mua vé máy bay hoặc về nước không đúng thời gian quy định khi chưa có ý kiến của Đề án, học viên sẽ phải tự đặt vé, trả tiền vé máy bay và chịu trách nhiệm trước tổ chức, đơn vị và xử lý theo quy định của Đề án.
        Văn phòng 165 xin thông báo./.
Nơi nhận:                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG
- Như trên;
- Các phòng thuộc VP165;                                                  (đã ký)
- Lưu VP165.
                                                                                     Nguyễn Văn Du

 

 
Kế hoạch tổ chức Hội thảo thông tin học bổng và du học In Email
BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 165                            Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013
           VĂN PHÒNG 165
                         *
          Số 138 - TB/VP165
THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức Hội thảo thông tin học bổng và du học
         Kính gửi: Học viên dự tuyển cao học, nghiên cứu sinh của Đề án 165
     Được sự đồng ý của Lãnh đạo Văn phòng 165, nhằm trang bị một số thông tin cần thiết giúp học viên định hướng và đăng ký các chương trình cao học, nghiên cứu sinh ở nước ngoài, Văn phòng 165 tổ chức Hội thảo thông tin học bổng và du học cho các học viên, cụ thể như sau:
     Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 8h30, Thứ Bảy ngày 11 tháng 1 năm 2014.
     Địa điểm: Hội trường Đoàn An Điều dưỡng 295, Phường Ngọc Hải, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng.
     Nội dung
     - Cung cấp thông tin về một số chương trình học bổng và địa bàn du học có hợp tác với Đề án 165; trao đổi về những kỹ năng cần thiết đối với học viên trong quá trình dự tuyển thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài; hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ dự tuyển vào một số chương trình học bổng của Úc, Đức, Pháp, Anh, Mỹ, Nhật Bản.
     - Đại diện một số chương trình học bổng, tổ chức hỗ trợ du học trực tiếp nói chuyện và trả lời học viên;
     - Văn phòng 165 thông báo những quy định về chương trình thạc sĩ, tiến sĩ của Đề án, hướng dẫn quy trình, thủ tục đăng ký cho học viên.
      Văn phòng 165 thông báo; đề nghị các học viên dự tuyển cao học, nghiên cứu sinh của Đề án đến tham gia. Lớp trưởng các lớp phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Thông báo theo những nội dung sau:
     - Các lớp tập hợp câu hỏi của các học viên liên quan đến nội dung của Hội thảo gửi về Văn phòng 165 trước ngày 31/12/2013. Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc fax: 080.43436.
      - Học viên không tham gia Hội thảo đề nghị có văn bản xin phép vắng mặt, nêu rõ lý do trước ngày 31/12/2013.
      - Khi đến tham dự Hội thảo, đề nghị học viên đến đúng giờ, mặc chỉnh tề, đem theo sổ và bút để ghi chép.
      Đề nghị tất cả các học viên nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:                                           CHÁNH VĂN PHÒNG
- Như trên;
- Lãnh đạo Văn phòng 165;
- Lưu VP165, Phòng HTĐTBD.                                          (đã ký)

                                                                                 Nguyễn Văn Du

 
Thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ liên kết In Email

Văn phòng 165 xin thông báo tuyển sinh cán bộ tham gia dự tuyển chương trình thạc sĩ liên kết chuyên ngành "Quản lý Nhân sự" giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và trường Đại học Tổng hợp Paris Ouest Nanterre La Defense, CH Pháp.

Download Thông báo số 137-TB/VP165 

 
Kết quả thi B2 In Email
THÔNG BÁO

V/v trao bằng thạc sĩ liên kết cho các học viên tại Học viện Hành chính, Học viện Cảnh sát nhân dân đạt chứng chỉ B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu

      Kính gửi: - Các 

học viên lớp thạc sĩ liên kết chuyên ngành 

“hành chính Công” 

giữa học viện Hành chính và trường Hành 

chính Công Québec, Canada
                        - Các

 học viên lớp thạc sĩ liên kết chuyên ngành “ lãnh đạo trong

 lĩnh vực Tư pháp, phòng chống tội phạm” giữa Học viện Cảnh 

sát 

nhân d

ân và trường Đại học Tổng hợp Maryland,  Hoa Kỳ    

 

       Căn cứ vào kết quả công nhận thi tiếng Anh trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu ngày 31/10/2013 tại trường Đại học Hà Nội, Văn phòng Đề án 165 làm các thủ tục trao bằng Thạc sĩ liên kết cho 55 học viên của 02 lớp thạc sĩ  liên kết tại học viện Hành chính và Học viện Cảnh sát nhân dân( theo Quyết định số 1923/ QĐ- ĐHHN ngày 22/11/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội).  

 

      Ghi chú

Học viên đến nhận bằng mang theo chứng minh thư nhân dân bản chính và photo, đơn xin nhận bằng thạc sĩ liên kết, chứng chỉ B2 mới ( nếu có) để làm thủ tục ký nhận bằng Thạc sĩ.        

        Điện thoại: 08043373, phòng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, Văn phòng 165, số 59 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
 

                                                                                                              VĂN PHÒNG 165

Kết quả thi B2 

 
Thông báo triệu tập bồi dưỡng tiếng Anh trong nước chuẩn bị đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài năm 2014 In Email

I - Đối với cán bộ thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Các thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế Nhà nước, các Tổng công ty 90, 91

Thông báo số 134-TB/VP165

II - Đối với cán bộ ở các địa phương và sĩ quan trong lực lượng vũ trang

Thông báo số 135-TB/VP165

 
Kết quả kiểm tra tiếng Anh In Email

Danh sách và kết quả kiểm tra tiếng Anh 

Ghi chú: Cán bộ đạt trình độ E1, E2 trở về cơ quan công tác. Cán bộ đạt trình độ từ E3 trở lên đủ điều kiện bồi dưỡng tiếng Anh trong nước.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>